REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING DEN 25. OKTOBER 2020

1. Valg af dirigent

Henrik Ingemann blev valgt til dirigent.

2. Valg af stemmetællere

Ikke nødvendigt.

3. Baggrund for foreningen

Dirigenten fortalte om baggrunden for at danne foreningen og tankerne om fremtiden.

4. Godkendelse af vedtægter

Med få ændringer blev vedtægterne vedtaget enstemmeligt - Se de endelige vedtægter nedenfor.

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til 50 kr. årligt pr. medlem.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev enstemmigt valgt til bestyrelsen:

  • Henrik Ingemann
  • Preben Brink
  • Brian Paulsen
  • Viggo Sørensen
  • Lone Brink
  • Bestyrelsessuppleant Michael Gavorski
  • Bestyrelsessuppelant Johannes Larsen

7. Valg af revisorer

Følgende blev ensstemmigt valgt som revisorer:

  • Ulla Cornelliussen
  • Jutta Hansen
  • Revisorsuppleant Geert Corneliussen

8. Eventuelt

Intet under eventuelt.

Dirigent og referent: Henrik Ingemann.

 

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN LYSABILD FORSAMINGSGAARD

 

Stk.1.

Foreningens navn er ”Lysabild Forsamlingsgaard,” forkortet LFG.

Stk.2.

Foreningens hjemsted er Lysabild, Sønderborg Kommune.

Stk.3.

Foreningens formål er at støtte Lysabild Forsamlingsgaard som et socialt og kulturelt samlingspunkt på Sydals. Det kan bl.a. ske ved at foreningen tilrettelægger og afvikler indkomstgivende arrangementer til fordel for Forsamlingsgaarden, ligesom der kan indkaldes til en eller flere årlige arbejdsdage, hvor medlemmerne hjælper med vedligeholdelse af bygninger og udenomsarealer mv.

Alle foreningens midler skal anvendes til gavn for Lysabild Forsamlingsgaard.

På sigt kan foreningen overtage ejerskabet og drive Lysabild Forsamlingsgaard, idet de fornødne midler hertil kan tilvejebringes ved salg af folkeaktier, fondsmidler og offentlig støtte mv.

Stk. 4.

Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.  

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat årskontingent.

Stk. 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved mail, annoncering i LokalBladet eller ved brev til medlemmerne.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere

2. Valg af dirigent

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én møde-deltager.

Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger.

Stk. 6.

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen på fem eller syv medlemmer. Forsamlingsgaardens ejer kan deltage i bestyrelsesmøderne dog uden stemmeret.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær for en to-årig periode. Formands- og kassererposten kan varetages af samme person. I lige år afgår formanden og et bestyrelsesmedlem. I ulige år afgår de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. 

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Formanden - og i hans fravær næstformanden - indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 7.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen i forhold til budget og regnskab.

Foreningens regnskab føres af kasseren, der tillige fører foreningens medlems-register.

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

 § 8.

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9.

Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10.

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de fastsatte formål i foreningens vedtægter eller til andre almennyttige formål til gavn for Lysabild.

Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 25. oktober 2020 i Lysabild