Ordinær generalforsamling 2021

Da der ikke var indkommet kommentarer og forslag til den skriftlige generalforsamling ved fristen den 15. marts 2021, er generalforsamlingen og dets beslutninger godkendt.

Skriftlig generalforsamling

Da foreningen ikke kan ligge helt i dvale pga. forsamlingsforbuddet, har bestyrelsen valgt gennemføre en skriftlig ordinær generalforsamling i 2021, idet foreningen blev stiftet for kun fire måneder siden. Vi ved at det er en utraditionel måde at gøre det på, men vi har også en utraditionel situation i øjeblikket på grund af coronakrisen.

 

DAGSORDEN

 

1. Valg af stemmetællere

Ikke aktuelt pga. den skriftlige form.

 

2. Valg af dirigent

Ikke aktuelt pga. den skriftlige form.

 

3. Formandens beretning

Du kan se formandens beretning ved at klikke her.

 

4. Regnskabsaflæggelse og godkendelse af regnskabet

Du kan se det reviderede regnskab ved at klikke her.

 

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

 

6. Forkøbsret til krobygningen

Bestyrelsen og foreningen har indgået en forkøbsret for krobygningen, Lysabildgade 28 gældende for et år. På denne baggrund går foreningen i gang med at søge fonds- og tilskudsmidler til at erhverve bygningen. Videre vil foreningen søge lokal opbakning gennem salg af folkeaktier. Kapitalbehovet i forbindelse med køb af ejendommen incl. inventar, salgsomkostninger og advokat mv. andrager ca. 600.000 kr.

 

7. Fastsættelse af kontingent 

I det kommende kalenderår sættes kontingentet op til 75 kr. pr. medlem.

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmerne Lone Brink og Brian Paulsen er på valg. Lone Brink er genvalgt. I stedet for Brian Paulsen indtræder Johannes Larsen i bestyrelsen.

Bestyrelsen udvides med to medlemmer som fungerer indtil næstkommende generalforsamling.  Ønsker man at være med i bestyrelsen bedes man kontakte formanden senest 15. marts 2021. Hvis bestyrelsen ikke modtager henvendelser, vil man selv kontakte konkrete medlemmer for at høre om de vil give en hånd med i bestyrelsen.

Det samme gør sig gældende for de to poster som bestyrelsessuppleanter.

 

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant

Revisorer og revisorsuppleanter er genvalgt.

 

10. Eventuelt

Intet.